ร่วมอบรม “Hands-on สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

ร่วมอบรม “Hands-on สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

________________________________________________________

วันที่ 10 เมษายน 2566 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม “Hands-on สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ ตามนโยบายของท่านรองนายกเทศมนตรี นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ ที่ได้ดำเนินการให้เทศบาลนครนครสวรรค์จัดทำ MOU ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์