เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

สภาพที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒๘ หมู่ ๑๐ ถนนมาตุลี (๓๑) ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  มีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒  งาน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                        ติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรร

ทิศใต้                             ติดต่อกับวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ทิศตะวันออก                 ติดต่อกับวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามและชุมชนหลังอู่ทันจิตร์

ทิศตะวันตก                   ติดต่อกับสวนผักและบ้านราษฎร

การคมนาคม

ใช้การคมนาคมทางบกโดยเดินทางได้ทางรถยนต์  รถจักรยานยนต์  สามล้อและทางเท้า

สภาพชุมชน

บริเวณโรงเรียน  ประกอบด้วย  ชุนชนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  ชุมชนหลังอู่ทันจิตร์ ชุมชนหิมพานต์  ชุมชนข้างพ.ว.น.  ชุมชนประชานุเคราะห์  ชุมชนเขาโกรกพม่า  ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์   ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี  เป็นชุมชนแออัด  ประชาชนส่วนใหญ่เช่าที่พักอยู่อาศัย  ส่วนน้อยมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง

อาชีพของชุมชน

ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  เช่น  ถีบสามล้อ  ช่างไม้  ช่างปูน  ช่างซักรีด  เก็บของเก่าขาย  มีฐานะยากจน

สังคมวัฒนธรรม

สังคมของประชาชนในท้องถิ่น  เป็นสังคมไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เช่น มี ปู่  ย่า ตา ยาย อยู่ด้วยโดยมากลูกหลานจะอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ส่วนผู้ปกครองออกไปรับจ้าง  มีการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่มาก  เช่น ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์  ประเพณีเทศน์มหาชาติ  และปฏิบัติศาสนกิจตามประเพณีนิยมอยู่เสมอ

 ศาสนา ความเชื่อ

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาคริสต์  อิสลาม

การศึกษา

มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ครอบครัวที่มีฐานะดีมักนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  ส่วนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะให้เรียนในโรงเรียนและสถานศึกษาของรัฐบาล

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัดช่องลม  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน พ.ศ.๒๔๘๔  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางปลอง ๓ (วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม)วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนเขากบ(วิวรณ์สุขวิทยา)  ขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๑ กิโลเมตร แล้วย้ายนักเรียนจากโรงเรียนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนเขาและยุบเลิกโรงเรียนนี้ไป วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ ทางราชการได้เห็นว่า ตำบลบางปลอง มีความเจริญขึ้นเพราะมี ถนนพหลโยธินผ่าน  จึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่  และให้ชื่อว่า   “โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม”   โดยอาศัยศาลาวัดช่องเป็นสถานที่เรียน พ.ศ.๒๕๐๕  นางพลอย  เอี่ยมเฮงฮวดได้อุทิศฉางข้าว  ได้นำมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว  ๒๐  เมตร  และประชาชนได้อุทิศแรงงานสร้างจนเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ศ.๒๕๐๖  สมุห์อุย   อภิวัฒฑโน  เจ้าอาวาสวัดช่องคีรีฯ  ได้ชักชวนประชาชนบริจาคเงินสมทบกับเงินที่สหกรณ์ครูนครสวรรค์และของทางราชการ  สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๑0เมตร  ยาว ๓๒  เมตรวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๓  โอนกิจการและทรัพย์สินของโรงเรียนให้กับเทศบาลเมืองนครสวรรค์
ตามกฏหมายการขยายเขตเทศบาล  และมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเปิดทำการสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  รวมระยะเวลา ๗๓ ปี

 

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
1328 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร: 056222214