สถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”