ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและตามศักยภาพ

ห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

นิเทศติดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ