อบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมการพัฒนาและยกระดับคุ

Read more

คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดในยุคโควิด 19 (Covid-19)

คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสต

Read more

ผอ.สำนักการศึกษาและผอ.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ผอ.สำนักการศึกษาและผอ.สำ

Read more

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโค

Read more

คุณครูปฐมวัยและคุณครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรมโครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม “นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R

คุณครูปฐมวัยและคุณครูผู้

Read more

อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

อบรมโครงการพัฒนาการจัดกา

Read more