นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

Read more