การแข่งขันกีฬาสี Sport Day

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน Sport Day

______________________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดโครงการกีฬาสี Sport Day เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  เพิ่มทักษะกีฬา  และที่สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา