โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

______________________________________________________________________________________________________________________________________

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรม “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่า และความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว การรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ  การมีทัศนคติและการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศ Growth hormone what is it ระหว่างวันที่ Viagra Nelle Piante 6-7 กันยายน 2561 Impotencia Sexualidad Masculina Tratamiento ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม