เรียนรู้นอกห้องเรียน

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ฟาร์มแกะ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 6 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ฟาร์มแกะ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์