โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

______________________________________________________________________________________________________________________________________

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ได้มีการสืบทอดและถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงการขอขมาลาโทษพระแม่คงคาที่ตนได้กระทำล่วงเกินลงไป อีกทั้งการลอยกระทงยังมีความเชื่อว่าเป็นการลอยกระทงเพื่อปลดปล่อยความทุกข์