โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

________________________________________________________________________________

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างควมเข้าใจอันดีและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ให้มีส่วนร่วม                 ในการจัดการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนต่อไป