ร่วมอบรม “หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาภาษาไทยกับการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์”

ร่วมอบรม “หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาภาษาไทยกับการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์” 

_______________________________________________________________

วันที่ 11 เมษายน 2566 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมอบรม “หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาภาษาไทยกับการส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์” ณ ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์