ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “DEMY APP”

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา “DEMY APP”

________________________________________________________

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใช้ดิจิทัลมาช่วยบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล “DEMY APP” ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์

DEMY APP เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายหลักในด้านการบริหารการศึกษา ของเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Nakhonsawan Smart City)