คุณครูอุษาวดี​ วังคะออมได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับท่านรองนายกฯ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

คุณครูอุษาวดี​ วังคะออมได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับท่านรองนายกฯ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

_________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 คุณครูอุษาวดี​ วังคะออมได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับท่านรองนายกฯ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ซึ่งร่วมประชุมเจรจานโยบายระดับสูง (The high level policy dialogue) ในโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน EU – ASEAN Smart green ASEAN Cities เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ภายใต้แนวคิดเมืองอาเซียนสีเขียวอัจฉริยะ (Smart & Green Cities) ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพมหานคร

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 3 เมืองที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อก้าวเข้าสู่เมืองสีเขียวอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ร่วมด้วย เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครพิษณุโลก และเมืองตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอผลงานด้านเมืองสีเขียวอัจฉริยะ และโครงการที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ หรือขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นตนเองต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/nsm.go.th