ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 คณะครูเข้าร่วมพิธีรับเกียรติบัตรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” จากท่านรองนายกเทศมนตรี จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้