อบรมโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีวิต (CPR)

อบรมโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีวิต (CPR) 

________________________________________________

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีวิต (CPR) โดยมีคณะอาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการอบรม