ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

___________________________________

วันที่ 26 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1) นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2) นางเรขา ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3) นางณฐกมล สัตยพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครนครสวรรค์