การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

____________________________________________________________________________________________________________________________________

     วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับรางวัลดังนี้

1)  การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

2)  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

3)  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

4)  การแข่งขันโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน