คุณครูนิอร เทอดเทียนวงษ์ ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

คุณครูนิอร เทอดเทียนวงษ์

Read more

โรงเรียนเทบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีร

Read more

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่)

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีร

Read more