การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่)

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามยกระดับมาตรฐานการศึกษา ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีนายสุรพล เพ็งน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ

ในการประเมินนอกจากโรงเรียนได้รายงานการดำเนินการด้านต่างๆ อีกทั้งการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านคุณภาพเด็ก
2. ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
3. ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
    อีกทั้ง ยังได้มีการนำเสนอผลงานรางวัลต่างๆของโรงเรียน การแสดงความสามารถของนักเรียน การนำเสนอผลงานของคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา อาทิ ธนาคารของหนู , ชวนน้องเล่านิทาน , สานฝันรักการอ่าน , มือน้อยๆร้อยเรียงประสบการณ์ , หนูน้อยนักทดลอง , เชพจิ๋วยอดนักปรุง , Playland แดนหรรษา , Let’s move มาเคลื่อนไหวกันเถอะ

ผลการประเมิน คือ ผ่านการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งจะได้มีการเตรียมการเพื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับต่อไป