โรงเรียนเทบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง 🎉🥇👦👧🏰🎡🎠🎪