โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online Facebook Fanpage ของทางโรงเรียน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online Facebook Fanpage ของทางโรงเรียน

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Online Facebook Fanpage ของทางโรงเรียน และได้รับเกียรติจาก นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้อวยพรและให้โอวาทเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และร่วมจับสลากของขวัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรของโรงเรียน บริษัทห้างร้านต่างๆ และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ให้แก่นักเรียนทุกชั้นเรียน🎈🎁
🎁สำหรับของขวัญของรางวัล คุณครูประจำชั้นจะประกาศทางไลน์กลุ่มห้องของนักเรียนให้นักเรียนทราบและให้มารับอีกครั้ง
🤟🏻ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้