กิจกรรมมือน้อยน้อยร้อยเรียงประสบการณ์ระดับปฐมวัย

กิจกรรมมือน้อยน้อยร้อยเรียงประสบการณ์ระดับปฐมวัย

____________________________________________

วันที่ 9 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดกิจกรรมมือน้อยน้อยร้อยเรียงประสบการณ์ระดับปฐมวัย ในโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2566