คุณครูนิอร เทอดเทียนวงษ์ ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

คุณครูนิอร เทอดเทียนวงษ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564