1 พ.ย. 64 เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอแจ้งการเปิดเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) จากเดิมวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม เลื่อนเป็นวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และถือเป็นการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
🖥ระหว่างที่โรงเรียนปิดขอให้นักเรียนอยู่กับบ้านไม่ไปสถานที่ที่คนแออัด ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ทบทวนบทเรียน และนักเรียนคนใดที่ยังค้างงานให้ติดตามส่ง
📍หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง