รองนายกเทศมนตรีสรุปผลและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหารสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ มาสรุปผลและให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดกลาง สำหรับการประเมินระดับจังหวัดต่อไป