อบรมคุณธรรมสำนึกดี ป.4-6

อบรมคุณธรรมสำนึกดี ป.4-6

_________________________________

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมสำนึกดี ในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าหนองสาร(วัดหนองสาร) ต.หนองกระโดน อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์