โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

____________________________________________________________

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6