มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

มัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

________________________________________________________________________________________

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นักเรียนมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามและคุณครูอุษาวดี วังคะออม ได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในฐานการเรียนรู้ที่ 1 พิพิธภัณฑ์จันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์และ ฐานการเรียนรู้ที่2 อาคารพาสานต้นแม่น้ำเจ้าพระยา