กิจกรรม “แนะนำหนังสือน่าอ่าน”

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามจัดกิจกรรม “แนะนำหนังสือน่าอ่าน” 

_________________________________________________________________________________________

ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรม “แนะนำหนังสือน่าอ่าน” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนเข้าห้องสมุดสร้างนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์