ร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นบนฐานนครสวรรค์ศึกษา

ร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นบนฐานนครสวรรค์ศึกษา

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 คุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นบนฐานนครสวรรค์ศึกษา