โครงการรณรงค์กิจกรรม 3Rs: Reduce Reuse Recycle

โครงการรณรงค์กิจกรรม 3Rs: Reduce Reuse Recycle 

____________________________________________________

วันที่ 6 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์กิจกรรม 3Rs: Reduce Reuse Recycle โดยมีท่านผอ.สำนักสาธารณสุขฯ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน