ทัศนศึกษากิจกรรมอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์

ทัศนศึกษากิจกรรมอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์

______________________________________________________

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษากิจกรรมอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6