กิจกรรมอนุรักษ์ไทยหัวใจประดิษฐ์

กิจกรรมอนุรักษ์ไทยหัวใจประดิษฐ์

กิจกรรมอนุรักษ์ไทยหัวใจประดิษฐ์

____________________________

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ากิจกรรมอนุรักษ์ไทยหัวใจประดิษฐ์ ในโครงการจัดการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ