อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

_________________________________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 คุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและคุณครูที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting