ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นป. 4-6

ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นป. 4-6

________________________________________________________________________________________

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทางโรงเรียนได้ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6