นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน

__________________________________________________________________________________________

ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน โดยนักศึกษาได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา