การนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อคัดเลือกการสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice)

การนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อคัดเลือกการสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice)

_______________________________________________________________

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อคัดเลือกการสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice) โครงการ​บูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์​ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง ถ้าท้องต้องได้เรียน” โรงเรียน​ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์