การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

________________________________________________________________

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ในช่วงบ่าย โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565