โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

____________________________________________

ในช่วงบ่าย วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย