โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนสภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนสภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน

________________________________________________________________

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนสภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์