ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ประจำปีการศึกษา 2565

_____________________________________________________________

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ประจำปีการศึกษา 2565