การอบรมการใช้สื่อประสมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การอบรมการใช้สื่อประสมคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

__________________________________________________

วันที่ 12 มีนาคม 2566 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมการใช้สื่อประสมในการพัฒนาและการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต