การผลิตสื่อการสอนของครูปฐมวัย

การผลิตสื่อการสอนของครูปฐมวัย

_____________________________

วันที่ 11 มีนาคม 2566 คุณครูระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม”การผลิตสื่อการสอนของครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับเด็กปฐมวัย” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต