ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต

_________________________________________

   วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกลยุทธ เปียอยู่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และคณะศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการศึกษาแต่ละระดับ จากเทศบาลนครรังสิต ที่ได้มาศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ 5 ดาว ในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565