การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

__________________________________________________________________

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

 

 

ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้รับรางวัลดังนี้

1   การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1 – ม.3 ผลการแข่งขัน ได้ระดับเหรียญ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

2   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี    ป.1 – ป.3 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญ ทอง อันดับ 4

3   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี    ม.1 – ม.3 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญ ทอง อันดับ 4

4   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1 – ป.3 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญ ทอง อันดับ 11

5   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1 – ม.3 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญ ทอง อันดับ 5

6   การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญ เงิน อันดับ 11