โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ Cute Animal World

โครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ Cute Animal World

____________________________________________________

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการเรียนรู้ Cute Animal World ณ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีฯ ฟาร์มแกะทหารช่าง และซาฟารีเวิลด์