รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รับเกียรติบัตรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

____________________________________________________________________________________

   วันที่ 8 กันยายน 2565 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ และคุณครูกุมารี ทัพกฤษณ์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับเกียรติบัตรรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากท่าน ดร.วิระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   โดยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้รับรางวัล ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับ 5 ดาว ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนครสวรรค์