เข้าร่วมอบรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF 

_____________________________________________________________

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 คณะครูปฐมวัย ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมอบรมการพัฒนาความฉลาดในการตัดสินใจตามแนวคิดทักษะสมอง EF เพื่อป้องกันอุบัติภัยในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์