โครงการสร้างเยาวชนแกนนำและสร้าง Best Practice ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์

โครงการสร้างเยาวชนแกนนำและสร้าง Best Practice ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 

________________________________________________________________________________________________

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเยาวชนแกนนำและสร้าง Best Practice ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์